Cursusvoorwaarden

Algemene voorwaarden opleiding en training

1.         Definities

1.1.        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cursusgever en Cursist tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Cursusgever.

1.2.        Cursusgever: Makelaarstraining.nl, gevestigd te 2031BH Haarlem, aan de A. Hofmanweg 5A en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34175422.

1.3         Cursist: de cursist die de online training óf 1 of meer losse lessen boekt/afneemt van Makelaarstraining.nl op de website van makelaarstraining.nl óf via een reseller/wederverkoper/intermediair.

1.3.        Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus of training die door Cursusgever wordt aangeboden.

1.6.        Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Cursusgever die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

1.7.        Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een opleidingsproduct van Cursusgever deelnemen via een Open Inschrijving.

1.8.        Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 

2.         Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1.        De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Cursist en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2.        De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1. Cursusgever is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Cursusgever zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.makelaarstraining.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 4 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

 

 

4.         Tarieven algemeen

4.1.        In principe worden de online trainingen altijd direct online betaald. Betaling van overige facturen van Cursusgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2.        Cursusgever is gerechtigd haar verplichtingen jegens Cursist, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Cursist aan een Opleidingsproduct van Cursusgever, op te schorten zolang Cursist niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

 

5.         Tarieven Open Inschrijvingen

5.1.        Cursusgever factureert Cursist van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct. Deze inschrijvingen dienen direct online betaald te worden en restitutie is niet mogelijk.

5.2.        De betaling moet dus te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct. Uitgezonderd maatwerkopdrachten voor werkgevers of Cursist (makelaarskantoren).

5.3.        Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Cursusgever aan Cursist worden doorbelast.

 

 

 

6.         Inschakeling derden en vervanging docent(en)/trainer(s)

6.1.        Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Cursusgever het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2.        Cursusgever kan in overleg met Cursist de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

 

 

7.         Intellectueel eigendomsrecht / Boetebeding

7.1.        Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Cursusgever, de docent en/of derden.

7.2.        Het is Cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

7.3.        Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Cursist. Cursist staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

7.4.        Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

7.5         Indien de cursist het intellectueel eigendomsrecht schend, zal een direct opeisbare vordering ontstaan van de cursusgever op cursist van €7500,- euro voor elke keer dat het intellectueel eigendomsrecht geschonden wordt.. Voorbeelden waarin dit kan gebeuren is als de cursist zijn/haar lidmaatschap zonder schriftelijke toestemming van Cursusgever deelt met anderen. Een ander voorbeeld is als de cursist de lessen of lesmaterialen (video’s, documenten/bijlagen bij elke les) gebruikt voor andere doelen dan het zelf en door zijn directe collega’s gebruiken als makelaar. Zelf trainingen geven of bijvoorbeeld werkdocumenten/lessen gebruiken voor media (kranten, TV, etc) is schending van het intellectueel eigendomsrecht zoals hier bedoeld en hiermee kan cursusgever aanspraak maken bij cursistnemer op de direct opeisbare vordering van €7500,- per keer dat het intellectueel eigendomsrecht geschonden wordt.

 

 

8.         Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

8.1.        Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8.2.        Cursusgever zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Cursist te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

 

9.         Persoonsgegevens

9.1.        Cursusgever gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Cursist om Cursist te informeren over Opleidingsproducten.

9.2.        Cursusgever verwerkt de door de Cursist verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Cursusgever. Cursusgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Cursist.

 

10.      Annulering

10.1.      Bij annulering van Open Inschrijvingen vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

 

11.      Aansprakelijkheid

11.1.      Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Cursusgever en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Cursusgever niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Cursusgever en het cursusmateriaal. Cursusgever en de docent(en)/trainer(s) zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

11.2.      Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cursusgever, is Cursusgever niet aansprakelijk voor schade die Cursist lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct.

11.3.      Indien Cursusgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cursusgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4.      Cursusgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5.      Cursist vrijwaart Cursusgever voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Cursist toerekenbaar is.

 

12.      Overmacht

12.1.      Technische fouten of downtime van het online ‘learning management systeem’ ontslaat Cursusgever van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Cursist recht heeft op schadevergoeding.

12.2.      Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3.      Voor zoveel Cursusgever ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cursusgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

13.      Klachten

13.1.      Klachten over de dienstverlening van Cursusgever kunnen per e-mail door Cursist worden ingediend via het e-mailadres info@makelaarstraining.nl

Cursist kan over klachten ook contact opnemen met Makelaarstraining.nl via telefoonnummer 023-2052296.

13.2.      De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van Cursusgever die in te vinden op de website van Cursusgever: www.makelaarstraining.nl

13.3.      Cursusgever zal de ontvangst van klachten binnen 30 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

 

14.      Toepasselijk recht

14.1.      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cursusgever partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2.      De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.3.      Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.